ĐAM MÊ CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN!
Hotline: 0838.6666.43 | Email: [email protected]

MINH TUYỀN thực hiện các buổi biểu diễn piano sự kiện, đặc biệt cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; piano biểu diễn giới thiệu sản phẩm của doanh nhiệp; thực hiện các buổi Talkshow và Workshop liên quan tới âm nhạc;…

MINH TUYEN conducts piano performances for special events and parties for individuals and businesses. piano performance to introduce the company’s products; conducting Talkshow and Workshop sessions related to music;…

Chi phí cho từng sự kiện khác nhau dựa vào tính chất của sự kiện, chi phí đi lại, chuẩn bị cho sự kiện, thời lượng chương trình, thành viên tham dự và yêu cầu của cá nhân / doanh nghiệp

The cost for each event varies based on the nature of the event, travel costs, event preparation, program duration, attendees and individual/business requirements.

MINH TUYỀN thực hiện các buổi biểu diễn piano sự kiện, đặc biệt cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; piano biểu diễn giới thiệu sản phẩm của doanh nhiệp; thực hiện các buổi Talkshow và Workshop liên quan tới âm nhạc;…

MINH TUYEN conducts piano performances for special events and parties for individuals and businesses. piano performance to introduce the company’s products; conducting Talkshow and Workshop sessions related to music;…

Chi phí cho từng sự kiện khác nhau dựa vào tính chất của sự kiện, chi phí đi lại, chuẩn bị cho sự kiện, thời lượng chương trình, thành viên tham dự và yêu cầu của cá nhân / doanh nghiệp

The cost for each event varies based on the nature of the event, travel costs, event preparation, program duration, attendees and individual/business requirements.